جستجو در سایت
آمار بازدید سایت
  • بازدید امروز : 1917
  • بازدید دیروز : 3210
  • بازدید این ماه : 102195
عناوین مهم خبری :
اهمیت حفاظت از منابع طبیعی از نگاه اسلام

 مهدیه افشاری
محسن تجلیان

دانشجوی سطح سه حوزوی، حوزۀ علمیۀ آیت اهلل اعتمادی، کاشان
دانشجوی دکتری منابع طبیعی، دانشکدۀ منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه کاشان

از جمله مسائل اساسی که امروزه در جوامع بشری مطرح است، اهمیت و ارزش منابع طبیعی میباشد که این امر ارتباط نزدیکی با سالمت جامعه و امنیت غذایی دارد. لذا در پژوهش حاضر، سعی شده است تا باتوجه به آیات و روایات در دسترس به اهمیت و جایگاه منابع طبیعی اشاره گردد. روششناسی پژوهش حاضر از نوع تحلیلی است و از منابع کتابخانهای استفاده شده است. با توجه به همهجانبه بودن دین مبین اسالم به این نتیجه خواهیم رسید که این موضوع از نگاه اسالم بسیار حائز اهمیت است و تمام کسانی که برای نگهداری، حفاظت و صیانت از منابع طبیعی تالش میکنند، هم برای جامعه و هم برای اسالم ارزشمند میباشند. بهطور کلی، دین اسالم به منابع طبیعی بهعنوان موهبت الهی مینگرد و پاسداری و شکر نعمت را وظیفۀ روزمرۀ هر فردی بهشمار میآورد. از سوی دیگر، توسعه و تشویق فرهنگ قناعت را در بین مردم وظیفۀ شخصی و اجتماعی میداند. اسالم به مقولۀ منابع طبیعی و محیطزیست بهطور جامع مینگرد و در رفتار با آن به جامعیتی متوازن میرسد زیرا همهچیز در زمین موزون آفریده شده است. رسیدن به وضعیت متعادل در هر مکانی، زمان خاص خود را متناسب با شرایط غالب و حاکم میطلبد. لذا، چنانچه رفتار انسان تخریبگرانه و نامتوازن باشد، و وجدان فردی و عمومی جامعه حساس نباشد در آن صورت تخریب محیطزیست اجتنابناپذیر و یا حفاظت از آن بسی مشکل خواهد بود


 
دانلود مقاله
بازدید : 850
30 بهمن 1400 ساعت 12:55 ق.ظ
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری
سخن روز

دنیا منزل گذران و آخرت منزل جاودان است . امام علی (ع)

شبکه های اجتماعی
آرشیو ماهانه اخبار
لینک خبرگزاری ها
خبرگزاری ایرنا
خبرگزاری ایسنا
خبرگزاری موج
خبرگزاری تسنیم
خبرگزاری فارس
 خبرگزاری مهر
خبرگزاری تابناک