جستجو در سایت
آمار بازدید سایت
  • بازدید امروز : 1840
  • بازدید دیروز : 2579
  • بازدید این ماه : 6180
عناوین مهم خبری :
اهمیت حفاظت از منابع طبیعی از نگاه اسلام

 مهدیه افشاری
محسن تجلیان

دانشجوی سطح سه حوزوی، حوزۀ علمیۀ آیت اهلل اعتمادی، کاشان
دانشجوی دکتری منابع طبیعی، دانشکدۀ منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه کاشان

از جمله مسائل اساسی که امروزه در جوامع بشری مطرح است، اهمیت و ارزش منابع طبیعی میباشد که این امر ارتباط نزدیکی با سالمت جامعه و امنیت غذایی دارد. لذا در پژوهش حاضر، سعی شده است تا باتوجه به آیات و روایات در دسترس به اهمیت و جایگاه منابع طبیعی اشاره گردد. روششناسی پژوهش حاضر از نوع تحلیلی است و از منابع کتابخانهای استفاده شده است. با توجه به همهجانبه بودن دین مبین اسالم به این نتیجه خواهیم رسید که این موضوع از نگاه اسالم بسیار حائز اهمیت است و تمام کسانی که برای نگهداری، حفاظت و صیانت از منابع طبیعی تالش میکنند، هم برای جامعه و هم برای اسالم ارزشمند میباشند. بهطور کلی، دین اسالم به منابع طبیعی بهعنوان موهبت الهی مینگرد و پاسداری و شکر نعمت را وظیفۀ روزمرۀ هر فردی بهشمار میآورد. از سوی دیگر، توسعه و تشویق فرهنگ قناعت را در بین مردم وظیفۀ شخصی و اجتماعی میداند. اسالم به مقولۀ منابع طبیعی و محیطزیست بهطور جامع مینگرد و در رفتار با آن به جامعیتی متوازن میرسد زیرا همهچیز در زمین موزون آفریده شده است. رسیدن به وضعیت متعادل در هر مکانی، زمان خاص خود را متناسب با شرایط غالب و حاکم میطلبد. لذا، چنانچه رفتار انسان تخریبگرانه و نامتوازن باشد، و وجدان فردی و عمومی جامعه حساس نباشد در آن صورت تخریب محیطزیست اجتنابناپذیر و یا حفاظت از آن بسی مشکل خواهد بود


 
دانلود مقاله
بازدید : 634
30 بهمن 1400 ساعت 12:55 ق.ظ
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری
سخن روز

درباره افراد مطمئن براساس گمان داوری نمودن، از عدالت نیست. (امیرالمومنین علی علیه السلام)

شبکه های اجتماعی
آرشیو ماهانه اخبار
لینک خبرگزاری ها
خبرگزاری ایرنا
خبرگزاری ایسنا
خبرگزاری موج
خبرگزاری تسنیم
خبرگزاری فارس
 خبرگزاری مهر
خبرگزاری تابناک