جستجو در سایت
آمار بازدید سایت
  • بازدید امروز : 970
  • بازدید دیروز : 2010
  • بازدید این ماه : 64106
جستجو در سایت
آمار بازدید سایت
  • بازدید امروز : 971
  • بازدید دیروز : 2010
  • بازدید این ماه : 64107
عناوین مهم خبری :
توسط : مسعود یکتافر
 کارشناس ارشد مهندسی منابع طبیعی- مديريت مناطق بياباني، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان
چکیده
از مهم­ترین مسائلی که بر کیفیت محیط­زیست جهان فشار زیادی وارد می­آورد، پدیده بیابان­زایی است. از آن جایی که آبیاری با پساب بیشترین تاثیر را بر روی خواص فیزیکی و شیمیایی خاک دارد، در این تحقیق با استفاده از مدل ایرانی ارزیابی پتانسیل بیابان زایی IMDPA)) شدت بیابان‌زایی اراضی آبیاری شده با پساب تصفیه‌خانه فاضلاب شهر یزد و اراضی طبیعی منطقه با در نظر گرفتن معیار خاک مورد بررسی قرار گرفت. شاخص­های مورد بررسی شاخص­ بافت ، درصد سنگریزه عمقی، عمق خاک و هدایت الکتریکی بود. به این منظور اراضی آبیاری شده و اراضی طبیعی به­عنوان واحدهای کاری انتخاب و نقشه­های مربوط به هر شاخص تهیه شد. در پایان از میانگین گیری هندسی شاخص­ها، نقشه حساسیت بیابان­زایی منطقه به­ دست آمد. نتایج نشان داد که در اراضی آبیاری شده با پساب، شاخص بافت خاک با میانگین وزنی 74/3 در کلاس بیابان­زایی خیلی شدید و شاخص­های هدایت الکتریکی، عمق خاک و درصد سنگریزه عمقی به ترتیب با میانگین وزنی 23/1، 1 و 1 در کلاس شدت بیابان­زایی کم قرار می­گیرند. در نهایت معیار خاک با میانگین وزنی 21/1 در کلاس شدت بیابان­زایی کم قرار می­گیرد. در اراضی طبیعی منطقه نیز شاخص درصد سنگریزه عمقی با میانگین وزنی1 در کلاس کم، شاخص عمق خاک با میانگین وزنی 06/3 در کلاس شدت بیابان­زایی شدید و شاخص­های هدایت الکتریکی و بافت خاک به ترتیب با میانگین وزنی 4 و 93/3 در کلاس خیلی شدید قرار می­گیرند. در این اراضی معیار خاک با متوسط وزنی 89/2 در کلاس شدت بیابان­زایی شدید قرار دارد. نتایج نشان می­دهد که در اراضی آبیاری شده با پساب شاخص بافت خاک و در اراضی طبیعی منطقه شاخص هدایت الکتریکی موثرترین شاخص در افزایش شدت بیابان­زایی است. همچنین با در نظر گرفتن تمامی محدوده معیار خاک با میانگین وزنی 8/2 درکلاس شدت بیابان­زایی شدید واقع شده است.
واژه­های کلیدی: بیابان­زایی، فاضلاب تصفیه شده، مدل ایرانی ارزیابی پتانسیل بیابان زایی، معیار خاك، یزد

مقدمه
بیابان­زایی عبارت است از تخریب اراضی در مناطق خشک، نیمه خشک و خشک نیمه مرطوب تحت تأثیر عوامل مختلف از جمله تغییرات اقلیمی و فعالیت های انسانی.  بیا بان زایی را  می توان فرآیندی دانست که طی آن بخشی از حاصل­خیزی طبیعی خاک به دلایلی همچون بهره‌برداری‌های نادرست، ماندابی شدن اراضی، شور و سدیمی شدن خاک از دست می‌رود (19). به منظور ارزیابی پدیده بیابان‌زایی تحقیقات گسترده‌ای در نقاط مختلف جهان صورت گرفته و منجر به ارائه‌ی مدل‌های منطقه‌ای زیادی شده است. به منظور بهره‌گیری از این مدل‌ها در سایر نقاط جهان نیاز است که شاخص‌ها و معیارهای آن‌ها مورد بررسی و ارزیابی مجدد قرار گرفته و با توجه به شرایط هر منطقه اصلاح شوند. به همین منظور طرح جامع کمی‌سازی معیارها و شاخص‌های تاثیرگذار بر روند بیابان‌زایی در زیست بوم‌های طبیعی کشور در سطح ملی در قالب مدل IMDPA تدوین و ارائه شد (26). با توجه به این­که در مناطق خشک و بیابانی دسترسی به منابع آب با کیفیت محدود است، استفاده بهینه از تمامی منابع آب موجود از جمله منابع آب نامتعارفو آب‌های با کیفیت نامطلوب به امری ضروری تبدیل شده است (6). در این بین استفاده از فاضلاب تصفیه شده به­منظور آبیاری اراضی کشاورزی و فضای سبز از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است (10). در  سال 1999 کمیسیون اروپا طرح مدالوس را به­منظور بررسی‌های پایه‌ای در بیابان‌زایی کشورهای منطقه مدیترانه پیشنهاد نمود. در این مدل چهار شاخص شامل کیفیت خاک، کیفیت اقلیم، کیفیت پوشش گیاهی و کیفیت مدیریت به عنوان شاخص‌های اصلی بیابان‌زایی تعریف شدند (13). وانگ و همکاران (2006)، به­ بررسی بیابان‌زایی در کشور چین پرداخت. نتایج نشان داد که عوامل اقلیمی و فعالیت‌های انسانی، هر دو در فرآیند بیابان‌زایی شرکت داشته­اند (25). اسفندیاری (1388)، به بررسی بیابان­زایی منطقه طشک فارس پرداخت. براساس نتایج، منطقه مورد مطالعه در کلاس شدت متوسط بیابان­زایی قرار می­گیرد (9). دولت‌شاهی (1386)، با استفاده از مدل IMDPA به بررسی وضعیت  بیابان­زایی در جنوب گرمسار پرداخت. معیارهای مورد استفاده در این تحقیق آب، خاک، کشاورزی و پوشش گیاهی بودند. بر اساس نتایج به­دست آمده کلاس بیابان‌زایی برای کل منطقه متوسط است (7). شجاعی (1390)، با استفاده از مدل IMDPA به تعیین شدت بیابان­زایی منطقه ریگان کرمان پرداخت. نتایج نشان داد که  بیابان­زایی با درجه­های شدید تا متوسط در تمامی واحدهای­کاری به وقوع پیوسته است (23). شاکریان و همکاران (1389)، به بررسی وضعیت بالفعل بیابان‌زایی منطقه جرقویه اصفهان با استفاده از مدل IMDPA و با تأکید بر معیارهای آب، خاک و پوشش گیاهی پرداخت. نتایج نشان داد که معیار خاک بیشترین تاثیر  و معیار آب کم‌ترین تاثیر را در بیابان‌زایی منطقه داشته و وضعیت بالفعل بیابان‌زایی منطقه در کلاس متوسط قرار دارد (22). پهلوان روی و
 

- Iranian Model for Desertification Potential Assessment
2. منابع آبی نامتعارف به آن دسته از آب هايی گفته می شود که از آن ها به صورت معمول نمی توان استفاده کرد و براي به کارگیري آن ها نیاز به اعمال سیاست هاي مدیریتی و حفاظتی ویژه است.


همکاران (1390)، به بررسی نقش معیارهای آب، خاک و پوشش گیاهی در وضعیت فعلی بیابان‌زایی منطقه بردخون بوشهر با کمک مدل IMDPA پرداخت. نتایج نشان داد که معیار خاک در طبقه شدید و معیارهای پوشش گیاهی و آب در طبقه متوسط قرار دارد. در بین شاخص‌های مورد بررسی، عمق خاک بیشترین تاثیر و شاخص میزان کلر و نسبت جذب سدیم کمترین تاثیر را در بیابان‌زایی منطقه دارند (16). زهتابیان و همکاران (1391)، با کمک مدل IMDPA به ارزیابی وضعیت بالفعل بیابان‌زایی در منطقه کویر میقان پرداخت. نتایج نشان داد که شاخص هدایت الکتریکی مؤثرترین عامل در افزایش شدت بیابان‌زایی در این منطقه است (27). آرامی و همکاران (1391)، به بررسی قابلیت بیابان‌زایی دشت آلاگل در استان گلستان، با تکیه بر معیارهای خاک و پوشش گیاهی و با استفاده از مدل IMDPA پرداخت. نتایج نشان داد که بیابان‌زایی در منطقه شدید و در حال گسترش است. معیار خاک در کلاس متوسط و معیار پوشش گیاهی در کلاس شدید بیابان‌زایی قرار دارد (1). بهزادی و همکاران (1391)، تاثیر معیار خاک در بیابان‌زایی دشت ورامین را با کمک مدل IMDPA بررسی کرد. نتایج تحقیقات نشان داد که منطقه از نظر معیار مورد بررسی در کلاس شدید بیابان‌زایی قرار دارد. همچنین از میان شاخص‌ها، شاخص هدایت الکتریکی بیشترین تاثیر را در بیابان‌زایی منطقه دارد (3).
امروزه مطالعات منطقه‌ای در مورد کاربرد آب‌های نامتعارف از جمله پساب در آبیاری اراضی کشاورزی و فضای سبز از اهمیت بالایی برخوردار است. به دلیل وجود تفاوت در شرایط اقلیمی، گیاهی، اجتماعی و فرهنگ، کیفیت خاک و غیره و متغیر بودن خصوصیات فاضلاب از منطقه‌ای به منطقه دیگر و حتی در طول زمان در یک منطقه، تکیه بر نتایج به­دست آمده از تحقیقاتی که در دیگر نقاط جهان انجام شده است، می‌تواند خسارات جبران ناپذیری بر منابع آب و خاک وارد آورد (15).
تحقیقات زیادی در نقاط مختلف جهان در زمینه اثر پساب بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک انجام شده و پیامدهایی همچون افزایش شوری و سدیم خاک در این ارتباط گزارش شده است (6). استفاده از فاضلاب های خانگی به منظور آبیاری محصولات کشاورزی و حاصل خیز کردن خاک از گذشته دور در کشورهای آسیایی رواج داشته است (5). در اروپا و آمریکا مهمترین روش دفع فاضلاب رهاسازی آن در اراضی کشاورزی بوده است (18).
روحانی شهرکی و همکاران (1383)، به بررسی تاثیر آبیاری با پساب تصفیه­خانه فاضلاب شمال اصفهان بر روی خواص فیزیکی و شیمیایی خاک پرداخت. نتایج نشان داد پساب نه­تنها هیچ­گونه مشکلی از لحاظ شوری و قلیائیت در منطقه ایجاد نکرده­، بلکه قلیائیت خاک­های منطقه را نیز کاهش داده­ است (20).
کوتربا (1979)، نشان داد که کاربرد مناسب فاضلاب تاثیر کمی بر شیمی محلول خاک دارد، ولی مصرف زیاد آن سبب افزایش منیزیم، سدیم، پتاسیم، نیترات و فسفر محلول در آب می‌گردد (14). بجوا و همکاران (1983)، گزارش کرد که استفاده از آب شور و فاضلاب باعث افزایش قلیائیت خاک شده است (2). پاترسون (1996)، در مطالعات خود در استرالیا به این نتیجه رسید که بالا بودن SAR در پساب تصفیه خانه‌های فاضلاب خانگی باعث کاهش هدایت هیدرولیکی اشباع خاک خواهد شد،  به صورتی که با افزایش آن به مقدار 15، هدایت هیدرولیکی به میزان 75% کاهش می‌یابد (17). کامرون (1997)، با مطالعه بر روی خاک‌های منطقه موس­جاو در مساحتی حدود 1200 هکتار در کانادا که از سال 1982 با استفاده از پساب آبیاری می‌شد، نشان داد که شوری خاک به میزان قابل ملاحظه‌ای افزایش پیدا کرده به صورتی که میانگین هدایت­الکتریکی خاک از  dS/m 75/0 به dS/m 6/1 در سال 1997 افزایش یافته است. انباشت شوری بیشتر در لایه‌ی یک متری سطحی خاک انجام شده است. همچنین بررسی‌های انجام شده بر روی آب‌های زیرزمینی کم عمق منطقه فوق بیان گر افزایش غلظت سدیم، کلرور، سولفات و بیکربنات است (4). حسین و الساعتی (1999)، در مطالعه خصوصیات پساب‌های تولیدی در کشور عربستان به این نتیجه رسیدند که کاربرد این پساب‌ها به دلیل بالا بودن میزان شوری و سدیم آن می‌تواند باعث افزایش شوری خاک شده و درصد سدیم تبادلی خاک را تغییر دهد. در نتیجه کاربرد پساب را تنها به عنوان آب کمکی پیشنهاد کردند (11). استیونس و همکاران (2003)، به بررسی خاک‌های منطقه شمال آدلاید در استرالیا که با پساب آبیاری می‌شوند، پرداختند. براساس نتایج به دست آمده، آبیاری با پساب موجب افزایش شوری، سدیم و بر در خاک‌های منطقه شده است. ولی این افزایش در مقادیر مذکور، هنوز به میزانی نرسیده است که بر روی عملکرد محصولات کشاورزی اثرگذار باشد. البته افزایش مشاهده شده در سدیم و SAR خاک، از نظر تخریب ساختمان خاک و کاهش ظرفیت زه کشی آن هشدار دهنده است (24). کای (2007)، به بررسی تاثیر کاربرد پساب و لجن به عنوان منابع غذایی بر روی تجمع و رفتار عناصر کمیاب در خاک‌های ویتنام پرداخت. نتایج نشان داد که منابع مذکور تجمع عناصر کمیاب (مس و روی) را در تیمارهای آزمایشی افزایش داده و از این نظر می‌تواند به عنوان یک تهدید برای کیفیت آب و خاک و بهداشت عمومی به شمار آید (12).
در این تحقیق با بهره‌گیری از مدل IMDPA شدت بیابان‌زایی در اراضی آبیاری شده با پساب تصفیه‌خانه فاضلاب شهر یزد و مقایسه آن با اراضی طبیعی با در نظر گرفتن معیار خاک مورد بررسی قرار گرفته است. لازم به یادآوری است که مدت زمان آبیاری با پساب فاضلاب 8 سال بوده است. با توجه به این که تاکنون پژوهشی در زمینه بررسی شدت بیابان‌زایی در اراضی تحت آبیاری با پساب به کمک مدل IMDPA صورت نگرفته است، نتایج این تحقیق می‌تواند کمکی در زمینه پی بردن به آثار ناشی از کاربرد پساب‌های شهری در بخش کشاورزی و فضای سبز حاشیه شهرهای واقع در مناطق خشک و بیابانی و تاثیر آن بر روی بیابان‌زایی در این مناطق باشد.
 

مواد و روش­ها
منطقه مورد مطالعه
تصفیه­خانه فاضلاب شهر یزد به مساحت 2175 هکتار در محدوده جغرافیایی ″43′16˚54 تا ″9′21˚54 طول شرقی و ″51′57˚31 تا ″16′0˚32 عرض­شمالی قرار دارد (شکل1). محدوده مورد مطالعه در تمامی سیستم‌های  طبقه بندی اقلیمی در گروه آب و هوایی خشک و یا گرم وخشک قرار می‌گیرد. دمای میانگین سالانه منطقه  °C9/18 و متوسط بارش سالانه 2/60 میلیمتر است.
خاک اراضی طبیعی منطقه در رده اریدی­سول قرار دارد. این اراضی در سطح دارای خاکی با بافت عمدتاً شنی و لومی ­شنی بوده و در عمق دارای سخت­لایه های نمکی و رسی است. مشکل عمده این اراضی شوری بسیار زیاد، وجود سخت­لایه، مشکل زه­کشی می­باشد که خود یکی از دلایل ایجاد مانداب در شمال منطقه است. وجود گچ در خاک منطقه یک نکته مثبت است و بعد از آبیاری می­تواند به­عنوان یک اصلاح کننده عمل نماید. اراضی آبیاری شده با پساب در رده اریدی­سول و انتی­سول قرار داشته و شوری آن کمتر از اراضی طبیعی منطقه است. میزان سنگریزه، هم در اراضی آبیاری شده با پساب و هم در اراضی طبیعی منطقه ناچیز است. خاک­ منطقه در رژیم­های رطوبتی اریدیکو اکویکو رژیم حراتی ترمیک قرار دارد.
 

 
شکل 1- موقعیت محدوده مطالعاتی الف) در ایران، ب) در استان یزد، ج) بر روی تصویر ماهواره Landsat 5 TM
Figure 1- Location of the study area in a) Iran, b) Yazd province and on c) Landsat image
معرفی مدل IMDPA
در مدل IMDPA، 9 معیار و 36 شاخص بیابان‌زایی همراه با روش ارزیابی کمی و کیفی  آن‌ها ارائه شده است (8). در این مدل امتیاز هر معیار، نتیجه به دست آمده از میانگین‌گیری شاخص‌های یک معیار است. در نهایت نتیجه نهایی حاصل از میانگین‌گیری معیارها برای منطقه، یک خروجی به صورت نقشه دارد و ازآن می‌توان به وضعیت بیابان‌زایی منطقه پی برد. امتیاز معیار خاک از نظر بیابان‌زایی، میانگین هندسی شاخص‌های هدایت الکتریکی، بافت خاک، عمق خاک و درصد سنگریزه عمقی است. به عنوان مثال امتیاز معیار خاک به صورت زیر محاسبه می‌شود:
  
که در آن:
 QS: امتیاز معیار خاک، QS1: امتیاز شاخص هدایت الکتریکی، QS2: امتیاز بافت خاک، QS3: امتیاز عمق خاک، QS4: امتیاز درصد سنگریزه عمقی است.
با توجه به مقدار QS به دست آمده و با استفاده از جدول 1 شدت بیابان‌زایی معیار خاک از نظر کیفی تعیین می‌شود. مرحله نهایی شامل جمع‌بندی کیفیت معیارهای مورد بررسی است که در نتیجه این کار تیپ‌های مختلف حساسیت مناطق به بیابان‌زایی مشخص خواهد شد. به­منظور ارزیابی نهایی شدت بیابان‌زایی معیارهای مورد بررسی به صورت میانگین هندسی هم ترکیب شده و در نهایت کلاس یا طبقه بیابان‌زایی بر اساس جدول 2 تعیین می‌شود.

جدول 1 - امتیاز شاخص­های معیار خاک جهت ارزیابی شدت بیابان زایی در مدل IMDPA
Table 1- Classification of desertification intensity for the indices of soil criteria in IMDPA
خیلی شدید
Very high
شدید
High
متوسط
Moderate
کم
Low
شاخص
Index
>16 8.1-16 5-8 <5 هدایت الکتریکی
EC (ds/m)
 
شنی و لوم­شنی
Sandy loam &sandy
لوم درشت
Corse loam
لوم ریز
Fine clay
رسی و لوم­رسی
Clayloam &clay
بافت خاک
SoilTexture
 
>75 35.1-75 15-35 <15 درصد سنگریزه عمقی
Deep gravel (%)
 
<20 20-50 50.1-80 >80 عمق خاک
Soil Depth (cm)
 
 
 
جدول 2- کلاس‌های شدت بیابان‌زایی در مدل IMDPA
Table 2- Classification of desertification intensity IMDPA model
دامنه ارزش عددی
Range
وضعیت بالفعل بیابان­زایی
Actual status of desertification
کلاس شدت بیابان­زایی
 Desertification intensity class
1-1.50 کم  و ناچیز Low  I
1.51-2.50 متوسط moderate  II
2.51-3.50 شدید   high    III
>3.50 بسیار شدید  Very high  IV
 
 
به کمک GIS می‌توان با وزن‌دهی به لایه‌های اطلاعاتی، ارزش هر لایه را در شاخص مورد نظر دخالت داده و تاثیر آن را در بیابان‌زایی بررسی نمود. نقشه واحدهای کاری به­عنوان نقشه پایه برای ورود امتیاز هر شاخص در نظر گرفته شده است. امتیاز مربوط به شاخص­های معیار خاک به­صورت جداگانه تعیین و نقشه مربوط به هر شاخص تهیه و در نهایت نقشه پتانسیل بیابان­زایی معیار خاک براساس مدل ایرانی IMDPA برای کل محدوده مطالعاتی تهیه شد. همچنین به منظور انجام مقایسه آماری بین اراضی آبیاری شده با پساب و اراضی طبیعی منطقه، با توجه به نرمال نبودن داده­ها از آزمون من- ویتنی برای مقایسه آماری استفاده شد.

تفکیک واحدهای کاری
به­منظور تعیین محدوده تصفیه­خانه فاضلاب شهر یزد از نقشه تهیه شده توسط شرکت آب و فاضلاب استان یزد استفاده شد. پس از مشخص شدن محدوده مطالعاتی با استفاده از تصاویر ماهواره Landsat 5 TM مربوط به سال 2011 و گوگل ارث و همچنین بازید میدانی اراضی آبیاری شده با پساب و اراضی طبیعی منطقه از یکدیگر جدا شدند. جدول 3، نوع کاربری و مساحت هریک از واحدهای کاری در منطقه مورد مطالعه را نشان می­دهد. به­منظور بررسی معیار خاک، در هریک از واحدهای کاری با در نظر گرفتن مساحت هر واحد کاری و به ­صورت تصادفی اقدام به حفر تعدادی پروفیل خاک گردید. نمونه‌های خاک جمع‌آوری شده پس از مطالعات صحرایی به آزمایشگاه منتقل و در محیط آزمایشگاه در معرض هوا قرار گرفته و خشک گردید. پس از کوبیدن کلوخه‌ها و عبور از الک 2 میلیمتری، درصد سنگریزه نمونه‌ها تعیین شد. بافت خاک نیز به روش هیدورمتری تعیین گردید. در سوسپانسیون‌های 1:1 و 1:5 خاک و آب میزان pH نمونه­ها اندازه­گیری شد. همچنین هدایت الکتریکی از عصاره‌ خاک و آب 1:5 تعیین گردید. محدوده اراضی آبیاری شده با پساب و اراضی طبیعی و  همچنین پراکنش پروفیل­های خاک حفر شده در شکل 2 نشان داده شده است.

جدول 3 - انواع کاربری اراضی در محدوده مطالعاتی
Table 3- Land use types in the study area
  مساحت (Area) نوع کاربری
Land use
ha %
1853.8 85.2 اراضی طبیعی           Natural Lands
92.7 4.26 جنگل دست کاشت          Afforestation
16.3 0.75 برکه­های تثبیت    Stabilization pond
173.8 7.99 مانداب                       Wet Land
38.3 1.76 تاسیسات                  Installation
         
 
 

 
 
نتایج
با بهره­گیری از نتایج حاصل از آزمایش نمونه­های خاک، مقادیر کمی شاخص­های معیار خاک برای هریک از پروفیل­های حفر شده محاسبه گردید. مقادیر کمی هریک از شاخص­های معیار خاک در جدول 4 ارائه شده است.
 
جدول4. امتیاز شاخص های معیار خاک در واحدهای کاری محدوده مطالعاتی
Table 4-Mean value of the soil indices in different land units 
 
 
امتیاز نهایی معیار خاک
Soil criterion final score
میانگین
هندسی شاخص­ها
Geometric index
هدایت الکتریکی
EC
درصد سنگریزه عمقی
Deep Geravel
بافت خاک
Soil Texture
عمق خاک
Soil Depth
کاربری
(جنگل کاری و اراضی طبیعی)
Land Use
شماره پروفیل
Profile Number
2 1.73 3 1 3 1 Afforestation 1.1
1 1.41 1 1 4 1 Afforestation 1.2
1 1.41 1 1 4 1 Afforestation 1.3
1 1.41 1 1 4 1 Afforestation 1.4
1 1.41 1 1 4 1 Afforestation 1.5
2 1.57 2 1 3 1 Afforestation 1.6
2 1.57 2 1 3 1 Afforestation 1.7
2 1.57 2 1 3 1 Afforestation 1.8
1 1.19 1 1 2 1 Afforestation 1.9
2 1.57 2 1 3 1 Afforestation 1.10
1         1.19 1 1 2 1 Afforestation 1.11
2 1.68 2 1 4 1 Afforestation 1.12
2 1.68 2 1 4 1 Afforestation 1.13
1         1.41 1 1 4 1 Afforestation 1.14
2 1.57 2 1 3 1 Afforestation 1.15
1 1.41 1 1 4 1 Afforestation 1.16
1 1.41 1 1 4 1 Afforestation 1.17
1 1.41 1 1 4 1 Afforestation 1.18
1 1.41   1 4 1 Afforestation 1.19
 
 
ادامه جدول امتیاز شاخص های معیار خاک در واحدهای کاری محدوده مطالعاتی
Continued Table 4-Mean value of the soil indices in different land units Continued
 
امتیاز نهایی معیار خاک
Soil criterion final score
میانگین هندسی شاخص­ها
Geometric index
هدایت الکتریکی
EC
درصد سنگریزه عمقی
Deep Geravel
بافت خاک
Soil Texture
عمق خاک
Soil Depth
کاربری (جنگل کاری و اراضی طبیعی)
 Land Use
شماره پروفیل
Profile Number
1 1.41 1 1 4 1 Afforestation 1.20
1 1.41 1 1 4 1 Afforestation 1.21
1 1.41 1 1 4 1 Afforestation 1.22
1 1.41 1 1 4 1 Afforestation 1.23
3 2.63 4 1 4 3 Natural land 2.1
3 2.63 4 1 4 1 Natural land 2.2
2 2.45 4 1 3 1 Natural land 2.3
3 2.63 4 1 4 1 Natural land 2.4
3 2.63 4 1 4 1 Natural land 2.5
2 2.45 4 1 3 1 Natural land 2.6
3 2.83 4 1 4 4 Natural land 2.7
 
 

 

 
جدول 5. توزیع وسعت شدت­های مختلف بیابان­زایی معیار خاک
Tabble 5- Distribution of desertification intensities classes based on soil criteria
مساحت
Area
شدت بیابان­زایی
Desertification intensity
کاربری اراضی
Land use
 
  ha %    
73.4 79.2 کم  Low آبیاری شده
Irrigated
 
  19.3 20.8   متوسط  Moderate
 
 
191 10.3 متوسط Moderate اراضی طبیعی
Natural Lands
 
  1663 89.7 شدید High  
73.4 3.5 کم  Low     
  210.3 9.6 متوسط    Moderate کل
Total
1663 76.4 شدید    High    
                 
 
 
مهم ترین یون های سمی عبارت است از سدیم (Na )، کلر (Cl ) و بور (B ). غلظت بالاتر از حد مجاز اين يون ها باعث اختلال در عملکرد ريشه، کاهش عملکرد محصول، تغییر شکل ظاهري گیاه و حتي مرگ گیاه مي شود. مطمئن ترين شاخص تعیین میزان تأثیر آب آبیاري بر افزايش سديم تبادلی خاک، نسبت جذب سديم يا  SARاست. سديم به دلیل تأثیرش بر روي خاک، يکي ازمهم ترين کاتیون ها است. سديم تبادلی، تمايل به پراکنش خاک داشته و باعث کاهش سرعت نفوذ آب و هوا در خاک مي گردد. کاتیون هاي دو ظرفیتي باعث بهبود ساختمان خاک و پایداری خاکدانه ها می شوند ولی کاتیون های یک ظرفیتی باعث پراکندگی ذرات خاک و از بین رفتن ساختمان خاک می شوند. اگر حداقل 10 درصد کاتیون های جذب شده سدیم باشد، خاک ساختمان خود را از دست داده و نفوذ بر اثر پراکندگی ذرات خاک کاهش می یابد.
بر اساس تقسیم بندی FAO ،  نسبت جذب سدیم در نمونه های پساب تصفیه خانه برای آبیاری در حد خوب و سایر عوامل شامل هدایت الکتریکی، غلظت کلر، سدیم و بور در حد متوسط ارزیابی می گردد (جدول  7(.
 
 
 
جدول6 نتایج تجزیه پساب فاضلاب تصفیه خانه آب یزد
Table 6- Analysis of purified wastewater of Yazd city
16/05/2013 پساب
Wastewater
 21/02/2013 پساب
Wastewater
واحد
Unit
عنوان آزمایش
Test
4.05 9.52 NTU کدورت(Turbidity)
7.38 7.63   pHاسیدیته
1325 1590 µmhos/cm (EC)هدایت الکتریکی
8 8 mg/lit (TSS)کل مواد معلق
725 850 mg/lit (TDS)کل جامدات محلول
142 183 mg/lit (Ca)کلسیم
72 154 mg/lit (Mg)منیزیم
194.5 198 mg/lit (Na)سدیم
24.01 24.12 mg/lit (K)پتاسیم
0 0 mg/lit (CO3)2-کربنات
204 265 mg/lit (HCO3)  بی کربنات
125 154 mg/lit (SO4) 2سولفات -
23.01 243.1 mg/lit (Cl)-کلراید
  16.15 mg/lit (NH3)آمونیاک
7.31 3.82 mg/lit (NO2)  نیتریت
7.20 5.10 mg/lit (NO3)  نیترات
3.20 0.34 mg/lit (P4O3) فسفات
0.14 0.12 mg/lit (B)بر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
جدول 7 نتایج آب فاضلاب تصفیه شده ومقایسه با راهنمای کیفیت آب آبیاریFAO
Table 7- Comparison of results of the Yazd purified wastewater with FAO water quality standard
نسبت جذب سدیم
SAR
سدیم
Na
meq/l
کلر
CL
meq/l
بر
B
mg/l
هدایت الکتریکی
EC
dS/m
درجه بهره برداری برای آب آبیاری
Degree of utilization
For irrigation water
0-3 3-6
EC EC
> 0.7 > 1.2 < 3 < 4 < 0.7 < 0.7 Fine خوب
0.2-0.7 0.3-1.2 3-9 4-10 0.7-3 0.7-3 Moderate متوسط
<0.2 <0.3 >9 >10 >3 >3 Unsuitable   نامناسب
2.6 8.34 6.8 0.12 1.59 16/05/2013 پساب
Wastewater
3.3 8.34 6.5 0.14 1.32 21/02/2013 پساب
Wastewater
 
 
نتایج مقایسه آماری
به دلیل نرمال نبودن توزیع داده­ها از آزمون من- ویتنی برای انجام مقایسه آماری استفاده شد. براساس نتایج، شاخص­های عمق خاک و هدایت الکتریکی در اراضی آبیاری شده با پساب و اراضی طبیعی منطقه دارای اختلاف معنی­دار هستند. شاخص­های بافت خاک و درصد سنگریزه عمقی خاک دارای اختلاف معنی­دار نیست. همچنین امتیاز نهایی معیار خاک برای اراضی طبیعی منطقه و اراضی آبیاری شده با پساب دارای اختلاف معنی دار است (جدول 8).
جدول 8. نتایج مقایسه آماری شاخص­های مدل IMDPA
Table 8- Statistical analysis of soil indices in IMDPA model
مقدار معنی داری آزمون من- ویتنی
Mann–Whitney  Sig Value
شاخص
Index
**0.00 عمق خاک                  Soil Depth
**0.00 هدایت الکتریکی                        EC
0.737ns بافت خاک                 Soil Texture
1.00ns سنگریزه عمقی خاک   Deep gravel (%)
**0.00 امتیاز نهایی معیار خاک
Soil criterion final score
 

بحث و نتیجه­گیری
تجزیه و تحلیل شاخص­های معیار خاک به روش وزنی در محدوده مطالعاتی بیان­گر این است که در اراضی آبیاری شده با پساب، شاخص بافت خاک با میانگین وزنی 74/3 در کلاس بیابان­زایی خیلی شدید و شاخص­های هدایت الکتریکی، عمق خاک و درصد سنگریزه عمقی به ترتیب با میانگین وزنی 23/1، 1 و 1 در کلاس شدت بیابان­زایی کم قرار می­گیرند. در نهایت معیار خاک با میانگین وزنی 21/1 در کلاس شدت بیابان­زایی کم قرار می­گیرد. در اراضی طبیعی منطقه نیز شاخص درصد سنگریزه عمقی با میانگین وزنی1 در کلاس شدت بیابان­زایی کم، شاخص عمق خاک با میانگین وزنی 06/3 در کلاس شدت بیابان­زایی شدید و شاخص­های هدایت الکتریکی و بافت خاک به ترتیب با میانگین وزنی 4 و 93/3 در کلاس شدت بیابان­زایی خیلی شدید قرار می­گیرند. در این اراضی معیار خاک با متوسط وزنی 89/2 در کلاس شدت بیابان­زایی شدید قرار دارد. همچنین با در نظر گرفتن تمامی محدوده مورد مطالعه (اراضی طبیعی و آبیاری شده)، شاخص درصد سنگریزه عمقی با میانگین وزنی 1 در کلاس شدت بیابان­زایی کم، شاخص عمق خاک با میانگین وزنی 96/2 در کلاس شدت بیابان­زایی شدید و شاخص های هدایت الکتریکی و بافت خاک به ترتیب با میانگین وزنی 87/3 و 92/3 در کلاس بیابان­زایی خیلی شدید قرار می­گیرند. معیار خاک با میانگین وزنی 8/2 درکلاس شدت بیابان­زایی شدید واقع شده است.
با توجه به اطلاعات به دست آمده، قبل از اینکه اقدام به کشت درخت در محدوده تصفیه­خانه شود، درصد بالایی ماسه­بادی به خاک طبیعی منطقه اضافه شده است. در نتیجه همان­گونه که نتایج نشان می­دهد علی­رغم شوری زیاد خاک منطقه، این شوری امکان انتقال به لایه­های بالایی خاک را پیدا نکرده است.
همچنین با توجه به حجم فراوان آب در دسترس، حاصل از تصفیه فاضلاب، اقدام به آبشویی خاک شده است. لازم به ذکر است که خاک منطقه در اعماق مختلف دارای سخت لایه­های نمکی و رسی بوده بنابر این امکان نفوذ این حجم زیاد آب به داخل خاک وجود ندارد. در نتیجه با توجه به شیب اراضی به سمت شمال، شوری موجود در خاک به همراه حجم فراوان پساب مصرفی در شمال منطقه به صورت مانداب تجمع یافته است.
در نهایت می­توان گفت هرچند شدت بیابان­زایی در مناطق آبیاری شده با پساب در محدوده مطالعاتی کمتر از اراضی طبیعی منطقه است، اما این موضوع ناشی از به هدر رفتن حجم زیادی از پساب با کیفیت مناسب و تبدیل بخش وسیعی از منطقه به مانداب است. اراضی طبیعی منطقه علاوه بر شوری دارای سدیم فراوانی است. به­نظر می­رسد حذف سخت لایه نمکی (به­شکل مکانیکی و نه آبشویی) برای فراهم آوردن امکان اصلاح شرایط خاک و رشد ریشه ضروری است. شکستن این سخت لایه شور کافی نبوده و باید آن را از زمین خارج نمود و این اقدام از نظر اقتصادی در مقایسه با آبشویی مقرون به صرفه­تر است. می­توان چنین نتیجه­گیری کرد که اراضی طبیعی منطقه به­منظور کشاورزی و جنگل­کاری در شرایط فعلی مناسب نبوده و در صورتی­که اقدام به آبیاری بر روی این اراضی شود، شوری از اعماق خاک به سطح منتقل شده و در آینده می­تواند معضلات زیست­محیطی را در منطقه پدید آورد.
با توجه به نتایج ، پیشنهاد می­شود از گسترش جنگل­کاری در محدوده اراضی تصفیه­خانه قبل از خارج کردن سخت لایه­های نمکی از خاک خودداری به­عمل آید. در مورد فضای سبز موجود نیز لازم است با در نظر گرفتن نیاز آبی گونه­های کاشته شده، در حد نیاز آنها اقدام به آبیاری شده و از رهاکردن حجم زیادی از پساب برای آبیاری جلوگیری شود.
باتوجه به این­که پساب این تصفیه­خانه دارای کیفیت قابل قبول برای آبیاری فضای سبز است، توصیه می­شود به­جای رها کردن پساب در اراضی اطراف تصفیه­خانه، پساب تولیدی برای آبیاری فضای سبز شهری و همچنین گسترش پوشش گیاهی در اطراف جاده یزد- اردکان مورد استفاده قرار گیرد.
در صورتی­که امکان حذف سخت­لایه نمکی در تمام منطقه وجود ندارد، می­توان با حفر  چاله­های ایزوله با خاک مجاور به­همراه قرار دادن حفره­ انتهایی به­عنوان زهکش و تعویض خاک درون چاله با خاک مناسب، اقدام به کشت گیاه کرد.
نتایج این تحقیق (برای اراضی آبیاری شده با پساب و کل محدوده مطالعاتی) با تحقیقی که توسط اسفندیاری (1388) جهت ارزیابی وضعیت بالفعل بیابان­زایی در منطقه طشک (فارس) با استفاده از مدل IMDPA انجام شد و شاخص بافت خاک را به­عنوان عامل اصلی افزایش شدت بیابان­زایی منطقه معرفی کرد، هماهنگی دارد (9). همچنین در تحقیق انجام شده توسط شجاعی (1390) به­منظور ارزیابی شدت بیابان­زایی منطقه ریگان کرمان، شاخص بافت خاک در بین شاخص­های معیار خاک به­عنوان موثرترین عامل در افزایش شدت بیابان­زایی محدوده مورد مطالعه معرفی شد (23). نتایج این تحقیق بیان­گر کاهش شوری خاک در اثر آبیاری با پساب است و با نتایج مطالعه پیامد آبیاری با پساب تصفیه­خانه فاضلاب شمال اصفهان بر ویژگی­های شیمیایی خاک­های ناحیه برخوار هماهنگی دارد (21). در مطالعه مذکور به کاهش کاهش شوری خاک بر اثر 7 سال آبیاری با پساب اشاره شده است.
 
References 
1)      Arami A., Ownegh M., Berdi Sheikh V., and Honardoust F. 2012. Assessment of Desertification Intensity by IMDPA model using soil and vegetation indices by applying GIS (Case study: AlaGol plain, Golestan Province). First National Conference on Desertification (Science, Technology and Sustainable Development). International Desert Research Center of Tehran University, 17-18 June 2012, Tehran, (in Persian).
2)      Bajwa S.A., Hira G.S., and Singh N.T. 1983. Effect of sodium and Bicarbonate Irrigation Waters on Sodium Accumulation and on Maize and Wheat Yields in Northern India. Irrigation Science, 4:191-199.
3)      Behzadi M., Ownegh M., and Meftah Halaghi M. 2012. The effects of soil criteria in desertification of the Varamin plain using IMDPA model and GIS. 2nd Conference on Environmental Planning and Management (EPM), May,15-16, 2012, Tehran, (in Persian).
4)      Cameron D.R. 1997. Sustainable Effluent Irrigation Phase ll. Review of Monitoring Data, Moose Jaw. Technical Report, Prepared for Irrigation Sustainability Committee. Canada-Saskatchewan, Agriculture Green Plan.
5)      Committee on the Use of Treated Municipal Wastewater Effluents and Sludge in the Production of Crops for Human Consumption. 1996. Use of Reclaimed Water and Sludge in Food Crop Production. Water Science and Technology Board Commission on Geosciences. Environment and Resources, National Research Council, National Academy Press, Washington, D.C.
6)      Danesh Sh. and Alizadeh A. 2008. The use of wastewater in agriculture, opportunities and challenges. The First National Conference on the Status of Water Recycling and Waste Water in Water Resources Management. Sarvab Consulting Engineers, Mashhad (in Persian).
7)      Dowlatshahi R. 2007. Preparation of desertification map applying IMDPA using water, Soil, and vegetation indices (Case study: South of Garmsar). MSc. Thesis Faculty of Natural Resources. Tehran University, (in Persian with English Abstract).
8)      Ekhtesasi M. R. and Sepehr A. 2011. Methods and Models of Desertification Assessment and Mapping. Yazd University Publication, 286 pp, (in Persian).
9)      Esfandiari M. 2009. Evaluation of active desertification by IMDPA model using water, soil and agriculture indices in the Tashk area of Fars province. MSc. thesis, Yazd University, 101 pp, (in Persian with English Abstract).
10)   Hassanoghli, A. R. 2001. The use of household waste and wastewater treatment in the irrigation of crops and artificial recharge of underground aquifers. PhD. Thesis in field of irrigation science and engineering, Tehran University (in Persian with English Abstract).
11)   Hussain G., and Al-Saati J.A. 1999. Wastewater Quality and its Reuse in Agriculture in Saudi Arabia. Desalination, 123: 241-251.
12)   Khai N. M. 2007. Effects of Using Wastewater and Biosolids as Nutrient Sources on Accumulation and Behaviour of Trace Metals in Vietnamese Soils, Ph.D. Thesis, Department of Soil Sciences. University of Agricultural Sciences, Uppsala, Sweden.
13)   Kosmas C., Kirkby M., and Geeson N. 1999. The MEDALUS project – Mediterranean desertification and land use: Manual on key indicators of desertification and mapping environmentally sensitive areas to desertification Project report. European Commission. EUR 1888. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities V.P:87
14)   Koterba M.T., Hornbeek J.W., and Pierce R.S. 1979. Effect of sludge application on soil water solution and vegetation in a northern Harwood Stan. Journal of Environmental Quality, 8:72-78.
15)   Mcghee, T. J. 1991. Wastewater Supply and Sewerage. MC Grow-Hill Inc., 6th edition.
16)   Pahlavanravi A., Moghaddamnia A. R., Rahi Gh., and Bahreini F. 2012. The role of water, soil and vegetation criteria in present status of desertification (Case study: Bordekhun Region, Boushehr). Journal of Range and Watershed Management, Iranian Journal of Natural Resources,64 (4): 373-386, (in Persian with English Abstract).
17)   Patterson R.A. 1996. Soil Hydraulic Conductivity and Domestic Wastewater. Water, Sciense and Technology, 43 (12): 103-108.
18)   Pescod M. B. 1992. Wastewater treatment and use in agriculture. FAO. Irrigation and drainage Paper, No. 47, 113 P.
19)   Rao K., 2006. Economic Sustainable Development and Mechanisms. Translator R., Yavari. Tehran University Press, 575 pp, (in Persian).
20)   Rohani Shahraki F., Mahdavi R., and Rezaee M. 2005.  Effect of Irrigation with Wastewater on Certain Soil Physical and Chemical properties. Journal of Water and Wastewater, 16 (1): 23-29, (in Persian with English Abstract).
21)   Safari Sanjabi A. A. and Hagrasuliha S.H. 2001. Effects of Irrigation with Secondary Effluent of North Isfahan Sewage Refinery on Some Chemical Properties of Borkhar Region Soils. Iranian Journal of Agricultural Sciences, 32(1): 79-88, (in Persian with English Abstract).
22)   Shakerian N., Zehtabian Gh., Azarnivand H., and Khosravi H.  2012. Evaluation of current satus of desertification severity in Jarghooyeh region using IMDPA model (with emphasize on water, soil and vegetation cover criteria, Journal of Range and Watershed Management. Iranian Journal of Natural Resources, 64 (4): 411-421, (in Persian with English Abstract).
23)   Shojaee H. 2011. Assessment of desertification intensity in Rigan (Kerman) using the criteria of soil, water, vegetation and erosion of the IMDPA model. MSc Thesis, Faculty of Natural Resources and Eremology, Yazd University, (in Persian with English Abstract).
24)   Stevens D.P., McLaughlin M.J., and Smart M. K. 2003. Effects of Long-Term Irrigation with Reclaimed Water on Soils of the Northern Adelaide Plains, South Australia. Australian Journal of Soil Research. 41(5): 933-948.
25)   Wang X., Chen F., and Dong Z. 2006. The relative role of climatic and human factors in desertification in semi-arid China. Environmental Change 16, 48-57.
26)   Zehtabian Gh., Ahmadi H., Ekhtesasi M. R., and Khosravi H. 2007. Calibration of MEDALUS model to present regional model for desertification intensity (Case Study: Kashan). Journal of the Iranian Natural Resources, 60 (3): 727-744 (in Persian with English Abstract).
27)   Zehtabian Gh., Razavi S. M., Masoudi R. and Khosravi H. 2012. Actual assessment of desertification, with an emphasis on two kinds of vegetation and soil criteria (Case study: Mighan playa). First National Conference on Desertification (Science, Technology and Sustainable Development), International Desert Research Center of Tehran University, 17-18 June 2012, Tehran, (in Persian with English Abstract).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comparison of Desertification Intensity in the Purified Wastewater Irrigated Lands with Normal Lands in Yazd Using of Soil Criterion of the IMDPA Model
M. Yektafar, M. Zare*, M. Akhavan Ghalibaf, S. R. Mahdavi Ardakan
Received: ??-??-
Accepted: ??-??-
 
Introduction Desertification, is a complex phenomenon, which as environmental, socio-economical, and cultural impacts on natural resources. According to the United Nations Convention to Combat Desertification defination, desertification is land degradation in arid, semi-arid, and dry sub-humid regions, resulting from climate change and human activities. Because of limiting access to qualified water resources in arid lands, it is necessary to use, all forms of acceptable water resources such as wastewater. Since irrigation with sewages has most effects on soil, in this research, desertification intensity of lands irrigated with sewages and natural lands of the area, where located near Yazd city, has been analyzed considering soil criterion of the Iranian Model for Desertification Potential Assessment (IMDPA). Several studies have done in Iran and in the world in order to provide national, regional or global desertification assessment models. A significant feature of the IMDPA is easily defining and measuring criteria, indicators, and ability of the model to use geometric means for the criteria and indicators.
Materials and Methods In first step, In first step, in a random method, soil samples were taken in each of the defined land units with considering of the size of area. Next, all indices related to the soil criterion such as soil texture index, soil deep gravel percentage, soil depth, and soil electrical conductivity were evaluated in each land use (both irrigated lands and natural lands) and weighted considering the present conditions of the lands. Each index was scored according to the standard table of soil that categorized desertification. Then, geometry average of all indices were calculated and map of the desertification intensity of the study area were prepared. Thus, four maps were prepared according to each index. These maps were used to study both quality and effect of each index on desertification. Finally, these maps were integrated to prepare the final map that shows current status of desertification in the region by calculating geometric mean of all indices based on following formula:
 
QS = [EC * STI * SDI* SGI]1/4
Where:
QS: Soil criteria score; EC: Electrical Conductivity index; STI: Soil texture index; SDI: Soil depth index and SGI: Soil deep gravel percentage index.
Integrating of thematic databases and spatial analyst and mapping were done using ESRI Arc GIS v.10 software. Statistical analyses such as Mann-Whitney and t-statistic were done using SPSS v.21 software for comparing land irrigated with wastewater and natural land area.
 
Results and Discussion Results show that in the land irrigated with wastewater, soil texture index with weighted average of 3.74 classified in severe desertification intensity class, and soil depth gravel percent, soil depth, and soil electrical conductivity indices with weighted average of 1.23, 1, and 1, respectively were classified in low desertification class. In general, soil criteria with weighted average of 1.21 classified in low desertification class. In natural lands of the area, soil depth gravel percent index (1) classified in low intensity class, soil depth index (3.06) grouped in severe class, and soil electrical conductivity (4) and soil texture (3.93) indices with were classified in very high desertification intensity classes.
Conclusions In natural lands, soil criteria with weighted average of 2.89 classified in severe desertification class. General results show that in the lands irrigated with sewages, soils tissue index and in the natural lands, soil electrical conductivity index are the most effective indices in increasing of desertification intensity. Totally, soil criteria with the weighted average of 2.8, which are grouped in the very high desertification intensity class, are the main factors affecting desertification in total study area. Totally, soils tissue index is the most effective index of increasing in intensity of desertification in the total study area. However, the intensity of desertifcation in the l irrigated with wastewater is lower than the desrtification intensity in the natural lands of the study area, but this issue caused by losing of large amounts of good quality purified wastewater and converting of a large part of the area to wetland which can craates numerous environmental problems in the region in future. Finally, it can be concluded that the natural land of the study area, are not suitable for afforestation and agriculture in present condition, and if the land is irrigatted, salinity of the soil depths transferred up to the surface and can be cause some environmental problems in thi region.
Keywords: Desertification intensity, IMDPA model, Soil criterion, Purified wastewater, Yazd
 


[1] MSc of Arid Lands Management, Natural Resources and Watershed Management Organization of Isfahan Province
[2] Assistant Professor, Faculty of Natural Resources and Eremology, Yazd University, Yazd, Iran, E-mail: mzernani@yazd.ac.ir
[3] Assistant Professor, Faculty of Natural Resources and Eremology, Yazd University, Yazd, Iran
[4] PhD. Student of Comating Desertification, Lecturer of the University of Applied Sciences, Mulla Sadra, Yazd
 
 

 [K1] [K1] [K1]

طبق فرمت نشریه جدول باید از سمت چپ تنظیم گردد. فقط برای نوشتن واحدها از پرانتز استفاده شود  و مابقی حذف گردند. اعداد به لاتین آورده شود. تمامی عبارات داخل جدول نیز باید دارای معادل لاتین نیز باشند
 [K2]
 [K3] [K3] [K3]

طبق فرمت نشریه جدول باید از سمت چپ تنظیم گردد. فقط برای نوشتن واحدها از پرانتز استفاده شود  و مابقی حذف گردند. اعداد به لاتین آورده شود. تمامی عبارات داخل جدول نیز باید دارای معادل لاتین نیز باشند
 [K4]طبق فرمت جدید نشریه اصلاح گردد
 [K5] [K5]طبق فرمت نشریه چکیده مبسوط انگلیسی بدون عنوان و کلیدواژه حداقل باید 700 کلمه باشد اصلاح نمایید
 

بازدید : 3870
19 دی 1396 ساعت 11:41 ق.ظ
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری
سخن روز

هر گاه شنیدی شخصی آبروی مردم را می ریزد ، بکوش تا تو را نشناسد . امام حسن (ع)

شبکه های اجتماعی
آرشیو ماهانه اخبار
لینک خبرگزاری ها
خبرگزاری ایرنا
خبرگزاری ایسنا
خبرگزاری موج
خبرگزاری تسنیم
خبرگزاری فارس
 خبرگزاری مهر
خبرگزاری تابناک 
سخن روز

بدرستیکه بندگان شایسته خدا وارثان حقیقی زمینند . قرآن کریم

شبکه های اجتماعی
آرشیو ماهانه اخبار
لینک خبرگزاری ها
خبرگزاری ایرنا
خبرگزاری ایسنا
خبرگزاری موج
خبرگزاری تسنیم
خبرگزاری فارس
 خبرگزاری مهر
خبرگزاری تابناک